zamknij

Szukaj

Regulamin

Zawarcie umowy pomiędzy Klientem a Sprzedającym może nastąpić na dwa sposoby. Klient ma prawo przed złożeniem zamówienia do negocjacji wszelkich zapisów umowy ze Sprzedającym, w tym również zmieniających zapisy poniższego regulaminu. Negocjacje te powinny być prowadzone w formie pisemnej i kierowane na adres Sprzedającego:

Happy Vision – Izabela Burcewicz
al. Krakowska 103, 05-090 Sękocin Nowy

W przypadku zrezygnowania przez Klienta z możliwości zawarcia umowy na drodze indywidualnych negocjacji zastosowanie ma poniższy regulamin i stosowne przepisy prawa.

REGULAMIN

Sklep oneofakind.pl jest prowadzony przez Izabelę Burcewicz prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Happy Vision Izabela Burcewicz, al. Krakowska 103, 05-090 Sękocin Nowy
NIP: 522 229 36 89, REGON: 36479722
KONTO BANKOWE: Happy Vision Izabela Burcewicz: 23 1020 4144 0000 6202 0277 0428

dalej nazywaną „Sprzedającym”.

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

2.1. Kupującym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych oraz za zgodą przedstawiciela ustawowego, osoba małoletnia, chcąca za pośrednictwem Sklepu dokonać zakupu lub która takiego zakupu dokonała, dalej nazywana „Klientem”.

2.2.Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży produktów, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość za pośrednictwem Sklepu, określające w szczególności rodzaj i liczbę produktów.

2.3. Umowa Sprzedaży – umowa dotycząca sprzedaży produktu zawarta pomiędzy Klientem a Sprzedającym, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, to jest bez jednoczesnej obecności stron, za pośrednictwem Sklepu, do zawarcia której dochodzi poprzez złożenie Zamówienia przez Klienta w Sklepie oraz potwierdzenie przyjęcia Zamówienia przez Sprzedającego na zasadach opisanych w Regulaminie. Umowa zawierana jest w języku polskim.

2.4. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu, określający w szczególności zasady zawierania Umowy Sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedającym, zasady dostawy towarów, odstąpienia od Umowy Sprzedaży, a także procedurę postępowania w przypadku towarów wadliwych.

2.5. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem: oneofakind.pl

 

WARUNKI I CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA

3.1. W celu złożenia Zamówienia w Sklepie, niezbędne jest założenie przez Klienta konta. Korzystanie z konta możliwe jest po uprzednim wypełnieniu formularza rejestracji. W formularzu rejestracji niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych: imię, nazwisko, adres e-mail, hasło dostępu do konta oraz potwierdzenie zapoznania się i zaakceptowania Regulaminu, a także wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie danych osobowych Klienta podanych przez niego podczas rejestracji, oznaczonych jako obowiązkowe . Na podany w formularzu rejestracji adres e-mail Sprzedawca przesyła Klientowi wiadomość potwierdzającą utworzenie przez niego konta.

3.2. Klient po zarejestrowaniu się w Sklepie, składa Zamówienie, wskazując na produkty, którymi jest zainteresowany, przez wybór znajdującego się na stronie produktowej polecenia „Do koszyka”, a następnie wskazuje w Koszyku sposób odbioru i płatności oraz potwierdza Zamówienie.

3.3. W Koszyku Klient wskazuje:

 • zamawiane produkty oraz ich ilość;
 • adres, na jaki przedmiot zamówienia ma być dostarczony oraz dane niezbędne do wystawienia faktury;
 • sposób dostawy (paczkomaty InPost, kurier);

sposób płatności (płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu PayPro SA. lub przelew zwykły);

 • (opcjonalnie) kod rabatowy.

3.4. Złożenie Zamówienia następuje po wypełnieniu przez Klienta formularza zamówienia i kliknięciu na stronie Sklepu pola „ZŁÓŻ ZAMÓWIENIE ”.

3.5. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca potwierdza jego otrzymanie i przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi wiadomości e-mail na podany przez niego w trakcie składania Zamówienia adres e-mail , która to wiadomość zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

3.6. W przypadku podania nieprawdziwych lub niepełnych danych Sklep ma prawo odstąpić od realizacji Zamówienia powiadamiając o tym Klienta.

3.7. Wysyłka zakupionego towaru zazwyczaj realizowana jest w terminie 2 dni roboczych , przy czym termin ten liczony jest od daty złożenia Zamówienia (w przypadku wybrania formy płatności za pobraniem) lub od momentu potwierdzenia płatności na koncie Sprzedawcy (w przypadku dokonywania przez Klienta płatności elektronicznych i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu PayPro SA. ).

3.8. Sprzedający dokonuje wysyłki produktu na adres wskazany przez Kupującego jako adres wysyłki w formularzu zamówienia. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych, nieaktualnych lub błędnych danych.

3.9. W przypadku wyboru przez Klienta metody płatności w formie przedpłaty, brak otrzymania płatności na rachunek Sprzedawcy lub podmiotów pośredniczących w transakcji w terminie 2 dni roboczych od otrzymania od Sprzedawcy wiadomości e-mail z potwierdzeniem otrzymania Zamówienia i przyjęcia Zamówienia do realizacji, o której mowa w postanowieniach pkt 3.5. Regulaminu, skutkuje anulowaniem Zamówienia. W takim przypadku Sprzedawca przesyła do Klienta na podany przez niego adres e-mail informację o anulowaniu Zamówienia. Klient nie ponosi żadnych kosztów związanych z anulowaniem Zamówienia.

3.10. Dopuszcza się możliwość czasowego zawieszenia działalności Sklepu w celach dokonania prac utrzymaniowych, rozwojowych i modernizacyjnych.

3.11. Sprzedawca może zamieścić na stronie internetowej Sklepu przedstawiającej dany produkt informację o liczbie dni roboczych tj. dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w ciągu których nastąpi nadanie przesyłki z przedmiotem Zamówienia . Ww. informacja to orientacyjny czas liczony od momentu przyjęcia Zamówienia do realizacji do chwili wysłania przedmiotu zamówienia do Klienta, w wybrany przez Niego sposób. Czas realizacji Zamówienia jest podawany z uwzględnieniem terminu skompletowania wszystkich zamówionych produktów.

3.12. Sklep obsługuje Klientów na terytorium Polski, Niemiec, Holandii, Wielkiej Brytanii i Irlandii, Słowacji. Koszty wysyłki dostępne są pod adresem WYSYŁKA

 1. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, przez cały rok. Zamówienia złożone w soboty, niedziele i święta rozpatrywane będą od następnego dnia roboczego.
 2. Realizacja Zamówień płatnych przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych po zaksięgowaniu wpłaty Klienta na koncie Sprzedającego.
 3. Zakupiony towar wraz z wybranym przez Klienta dokumentem sprzedaży (faktura/paragon) jest wysyłany wybranym przez Klienta przewoźnikiem na podany przez Klienta w formularzu zamówienia adres.

 

REKLAMACJE

7.1. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad . Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zawartymi w kodeksie cywilnym.

7.2. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta na przykład:
1) pisemnie na adres: Al. Krakowska 103, 05-090 Sękocin Nowy;
2) w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@oneofakind.pl

7.3. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; (2) żądania sposobu doprowadzenia produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

7.4. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia jej złożenia. Jeżeli Klient będący konsumentem zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni roboczych, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.

7.5. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć Produkt wadliwy na adres: al. Krakowska 103, 05-090 Sękocin Nowy. W przypadku Klienta będącego konsumentem koszt dostarczenia produktu ponosi Sprzedawca, w przypadku Klienta niebędącego konsumentem koszt dostarczenia ponosi Klient. Jeżeli ze względu na rodzaj produktu lub sposób jego zamontowania dostarczenie produktu przez Klienta byłoby nadmiernie utrudnione, Klient obowiązany jest udostępnić produkt Sprzedawcy w miejscu, w którym produkt się znajduje.

 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

8.1. W okresie czternastu dni kalendarzowych od odebrania zamówionego towaru, Klient ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyn, według ogólnych zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość. Do zachowania ww. terminu wystarczy wysłanie przez Klienta oświadczenia o odstąpieniu od zawartej Umowy Sprzedaży przed jego upływem. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą. Koszty transportu ze zwracanym towarem leżą po stronie kupującego. Kupujący ma obowiązek opłacić koszt kuriera, opakowania lub ponieść koszty osobistego dostarczenia produktu do siedziby firmy.

8.2. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży może zostać złożone przez Klienta na przykład:
1) pisemnie na adres: Al. Krakowska 103, 05-090 Sękocin Nowy;
2) w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@oneofakind.pl

8.3. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawarty jest w ZALACZNIKU nr 2 – ODSTĄPIENIE OD UMOWY [DOCX] do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827 ze zm.) oraz stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu. Klient jest zobowiązany odesłać formularz zwrotu wraz ze zwracanym towarem. W innym przypadku zwrot może nie zostać rozpatrzony.

8.4. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta zwrotowi nie podlegają m.in.: produkty audialne i wizualne oraz zapisane na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania.

8.5. Klient ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych, w których pierwszy dzień jest liczony w dniu doręczenia produktu, zwrócić produkt Sprzedawcy, wraz z oświadczeniem Klienta o odstąpieniu od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie produktu przed jego upływem. Klient może zwrócić produkt na adres: Al. Krakowska 103, 05-090 Sękocin Nowy z dopiskiem „Zwrot”

8.6. Sprzedający w ciągu 14 dni roboczych od dnia otrzymania paczki zwrotnej wraz  z oświadczenia Klienta o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży dokona zwrotu płatności dokonanych przez Klienta.

8.7. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. W przypadku płatności dokonanych przy odbiorze Klient może wskazać numer rachunku bankowego, na który chce otrzymać zwrot środków.

8.8. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania i sprawdzenia  zwracanej rzeczy.

8.9. Produkty zwracane w związku z odstąpieniem od Umowy Sprzedaży muszą być kompletne (wraz z pełnym wyposażeniem i akcesoriami oraz wszelkimi oznaczeniami znajdującymi się na produkcie) oraz nieużywane przez Klienta, w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

8.10. Zaleca się aby Klient należycie zabezpieczył odsyłany towar tak, aby zapobiec jego uszkodzeniu w transporcie.

8.11. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. W razie zmniejszenia wartości zwróconej rzeczy lub dostarczenia jej w stanie niekompletnym Sprzedającemu przysługuje prawo do dochodzenia od Klienta odszkodowania, w zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa.

ZALACZNIK 2 – ODSTĄPIENIE OD UMOWY [DOCX]

 

USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM

9.1. Sprzedawca, zwany w niniejszym rozdziale „Usługodawcą” świadczy usługi drogą elektroniczną za pośrednictwem Sklepu na rzecz/osób fizycznych posiadających pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osób fizycznych posiadających ograniczoną zdolność do czynności prawnych; osób prawnych albo jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, dalej jako: „Usługobiorcy”, które to osoby korzystają lub zamierzają korzystać z usługi elektronicznej. W Sklepie dostępne są następujące usługi elektroniczne:

1) konto, o którym mowa w postanowieniach 3.1. Regulaminu – usługa elektroniczna świadczona nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunąć konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@oneofakind.pl lub pisemnie na adres: Al. Krakowska 103, 05-090 Sękocin Nowy;

2) formularz zamówienia, o którym mowa w postanowieniach 3.1. Regulaminu – usługa elektroniczna świadczona nieodpłatnie oraz mająca charakter jednorazowy. Korzystanie z formularza zamówienia rozpoczyna się z chwilą dodania przez Klienta pierwszego produktu do elektronicznego koszyka w Sklepie. Usługa ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Usługobiorcę.

9.2. Usługobiorca obowiązany jest do:

1) korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa oraz postanowieniami Regulaminu;
2) korzystania ze Sklepu w sposób niezakłócający jego funkcjonowanie oraz zgodnie z dobrymi obyczajami oraz z poszanowaniem dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Sprzedawcy oraz osób trzecich;
3) niedostarczania i nieprzekazywania treści o charakterze bezprawnym;
4) korzystania z treści zamieszczonych w ramach Sklepu jedynie w zakresie własnego użytku osobistego;
5) wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.

9.3. Usługobiorca przyjmuje do wiadomości, że korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać się z ryzykiem. Usługodawca informuje, iż do podstawowych zagrożeń związanych z korzystaniem z sieci Internet należą:

1) złośliwe oprogramowanie (ang. malware) – aplikacje lub skrypty mające szkodliwe, przestępcze lub złośliwe działanie w stosunku do systemu teleinformatycznego Usługobiorcy sieci, m.in.: robaki, trojany, keyloggery, dialery;
2) programy szpiegujące (ang. spyware) – programy śledzące działania Usługobiorcy, które gromadzą informacje o Usługobiorcy i wysyłają je, zazwyczaj bez wiedzy i zgody Usługobiorcy, autorowi programu;
3) spam – niechciane i niezamawiane wiadomości elektroniczne rozsyłane jednocześnie do wielu odbiorców, zazwyczaj zawierające treści o charakterze reklamowym;
4) wyłudzanie poufnych informacji osobistych (np. haseł) poprzez podszywanie się pod godną zaufania osobę lub instytucję (ang. phishing) oraz włamania do systemu teleinformatycznego Usługobiorcy z użyciem m.in. narzędzi hackerskich.

9.4. Usługodawca wskazuje, iż ochronę przed zagrożeniami związanymi z korzystaniem przez Usługobiorcę z usług świadczonych drogą elektroniczną zapewnić mogą m.in.: program antywirusowy, włączona zapora sieciowa (ang. firewall), regularne całościowe skany systemu programem antywirusowym i antymalware, szyfrowanie transmisji danych, używanie systemu i aplikacji pochodzących z legalnych źródeł.

9.5. Aktualne informacje o funkcji i celu oprogramowania lub danych niebędących składnikiem treści usługi elektronicznej, wprowadzanych do systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Usługobiorca (pliki cookies), zawarte są w polityce prywatności znajdującej się pod adresem: Polityka prywatności | Oneofakind .

9.6. Reklamacje związane ze świadczeniem usług elektronicznych oraz pozostałe reklamacje związane z funkcjonowaniem Sklepu (z wyłączeniem reklamacji produktu, o której mowa w … Regulaminu) może zostać złożona przez Usługobiorcę w szczególności pisemnie na adres: Al. Krakowska 103, 05-090 Sękocin Nowy lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@oneofakind.pl

9.7. Zaleca się podanie przez Usługobiorcę w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji; (2) danych kontaktowych składającego reklamację w celu ułatwienia oraz przyspieszenia rozpatrzenia reklamacji przez Usługodawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

9.8. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia jej złożenia.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wszystkie ceny podawane przez Sprzedającego wyrażone są w polskiej walucie i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Ceny towarów nie zawierają kosztu dostawy, który określony jest w cenniku dostaw. Koszty przesyłki doliczane są do sumy zamawianych produktów i ponosi je Klient.
 2. Sprzedający zastrzega sobie prawo zmiany cen towarów znajdujących się w Sklepie, wprowadzania nowych towarów do sprzedaży, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych, bądź wprowadzania w nich zmian zgodnie z normami kodeksu cywilnego oraz innych ustaw, przy czym zmiany takie nie naruszają praw osób, które zawarły Umowy Sprzedaży towarów oferowanych przez Sklep przed dokonaniem ww. zmian lub praw osób uprawnionych do korzystania z danej promocji, zgodnie z jej zasadami i w okresie jej trwania.
 3. Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 ze zm.) . Klient podając przy składaniu Zamówienia swoje dane osobowe Sprzedającemu wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Sprzedającego w celu realizacji złożonego Zamówienia. Klient ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych Klientów znajdują się w polityce prywatności dostępnej pod adresem: Polityka Prywatności
 4. Żadne z postanowień Regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Klienta. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedający deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu.
 5. O zmianach Regulaminu i ich zakresie zarejestrowani Klienci będą powiadomieni drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji lub Zamówieniu e-mail). Powiadomienie zostanie wysłane co najmniej na 30 dni przed wejściem w życie nowego regulaminu. Zmiany wprowadzane będą w celu dostosowania regulaminu do obowiązującego stanu prawnego.
 6. Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Klienta w zakładce regulamin (oneofakind.pl/regulamin). W trakcie realizacji Zamówienia oraz w całym okresie opieki posprzedażowej Klienta obowiązuje regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu Zamówienia. Za wyjątkiem sytuacji, kiedy Klient uzna go za mniej korzystny od aktualnego i poinformuje Sprzedającego o wyborze aktualnego jako obowiązującego.
 7. Sprzedający zapewnia Klientowi poprawność działania Sklepu internetowego w następujących przeglądarkach: IE wersja 7 lub nowsza, FireFox wersja 3 lub nowsza, Opera wersja 9 lub nowsza, Chrome wersja 10 lub nowsza, Safari z zainstalowanymi najnowszymi wersjami JAVA i FLASH, na ekranach o rozdzielczości poziomej powyżej 1024 px. Używanie oprogramowania firm trzecich mających wpływ na funkcjonowanie i funkcjonalność przeglądarek: Internet Explorer, FireFox, Opera, Chrome, Safari może mieć wpływ na poprawne wyświetlanie stron Sklepu, dlatego w celu uzyskania pełnej funkcjonalności Sklepu www.oneofakind.pl, należy je wszystkie wyłączyć.
 8. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne rozpatruje sąd właściwy miejscowo i rzeczowo.
 9. Płatności są obsługiwane przez spółkę: PayPro SA. ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, NIP: 779-236-98-87
 10. Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
 11. O ile postanowienia Regulaminu nie stanowią inaczej, kontakt ze Sprzedającym możliwy jest:
  1) pisemnie na adres: Al. Krakowska 103, 05-090 Sękocin Nowy;
  2) w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@oneofakind.pl
 1. Regulamin obowiązuje od dnia 18.02.2021 r.

ZALACZNIK 1 – ODSTĄPIENIE OD UMOWY [DOCX]

 

CHCESZ OTRZYMYWAĆ OD NAS OFERTY SPECJALNE?

ZAPISZ SIĘ DO NASZEGO NEWSLETTERA I ODBIERZ RABAT NA PIERWSZE ZAKUPY.

nie spamujemy - przeczytaj naszą Politykę prywatności

Back to Top